مسابقات
اپلیکیشن‌های کشاورزی
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1396-09-30
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1396-10-30
اثر خلاقانه
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1396-10-30
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1396-12-02
رادیویی و تلویزیونی ملی و استانی
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1396-09-30
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1396-10-30
رسانه‌های نوشتاری
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1396-09-30
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1396-10-30
سینمای کشاورزی
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1396-09-30
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1396-10-30
شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های اینترنتی کشاورزی
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1396-09-30
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1396-10-30
عکس و اسلایدویژن
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1396-09-30
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1396-10-30
فیلم‌های دوبله شده
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1396-09-30
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1396-10-30
فیلم و فیلمنامه
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1396-09-30
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1396-10-30
کلیپ و انیمیشن و نماهنگ
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1396-09-30
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1396-10-30
1396-12-15
1396-12-17